nejste přihlášen

APLIKACE PRO PŘÍPRAVU NA PŘIJÍMAČKY

obrázek

Aplikace České školní inspekce InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací zkoušky. Žáci 9. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám. Testy, které Česká školní inspekce převedla do elektronické podoby, připravilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použity byly při přijímacích zkouškách v minulých letech. Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů. Testy z matematiky a českého jazyka budou k dispozici od 1. 2. 2021. Více informací naleznete na příprava na přijímačky.

nejste přihlášen

Složení školního poradenského pracoviště

 

Také v tomto školním roce pracuje na škole Školní poradenské pracoviště. Na jeho členky se můžete kdykoli obrátit emailem nebo telefonicky. Věříme, že jejich práce napomůže řešení problémů, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou.

Na výchovnou a kariérovou poradkyni Mgr. Michaelu Sekalovou  se mohou obrátit děti i rodiče v případě výskytu problémů se vzděláváním a s otázkami v oblasti kariérního poradenství.

Po předchozí domluvě připraví v případě potřeby podklady pro šetření ve školském poradenském zařízení a naleznete u ní kontakty a další informace, které by Vám mohly pomoci při řešení vašich potíží.

Mgr. Martina Horáčková zastává pozici školního metodika prevence. Obrátit se na ni můžete v případě, že se setkáte s projevy rizikového chování (např. chování ostatních,  které vám není příjemné, šikana a další). Jako školní metodik prevence připravuje během školního roku preventivní programy pro žáky a učitele.

Věra Rehnová je zástupkyně asistentů působících na naší škole. V tomto školním roce bude působit v 7. a 8. třídě, kde poskytne personální pedagogickou podporu učitelům. Žákům pomáhá s přizpůsobením se školnímu prostředí.

Tento poradenský tým koordinuje ředitelka školy - Mgr. Martina Vlachová.

nejste přihlášen

Kontakty na členky školního poradenského pracoviště, školní rok 2020-2021

Mgr. Martina Horáčková

horackova.martina@zsmslibouchec.eu

školní metodik prevence

Tel: 608313007

 

 

Mgr. Michaela Sekalová

michaela.sekalova@zsmslibouchec.eu

výchovný a kariérový poradce

Tel: 608878475

 

 

Věra Rehnová

vera.rehnova@zsmslibouchec.eu

asistent pedagoga

 Tel: 608131219
nejste přihlášen

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

  • Termíny: čtyřleté obory SŠ   8. 6. (náhradní termín 23.6.)
                    víceletá gymnázia: 9. 6. (náhradní termín 23. 6.)
  • Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně zůstanou beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále platí, že zkouška proběhne i ve společné části – tedy jednotná zkouška – z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. Test bude uchazeč konat jednou, náhradní termín bude zachován.
  • Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky , aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve.
  • Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. P ouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělávání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí.
  • Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné. Ředitel školy bude moci sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků.
  • Pro odevzdání zápisového lístku je lhůta 5 pracovních dnů . Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu. 
nejste přihlášen

Zápisový lístek a přijetí na střední školu

obrázek

Přidáváme informace k zápisovému lístku, který musí každý uchazeč odevzdat na SŠ, kam byl přijat.

Výňatek:

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

§ 60g, odst (6)

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 (talentová zkouška) nebo 88 (konzervatoř), pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

 

Další informace najdete zde.

nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475222465
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

Užitečné odkazy

» Fotogalerie MŠ
» Fotogalerie ZŠ

E-žákovská knížka

Přihlásit se