nejste přihlášen

Stanovy spolku a obnovení činnosti

V listopadu 2022 byly schváleny nové Stanovy SRPDŠ

 

Předsedkyně spolku: Kateřina Suchá

kontakt: petruskaakatka@gmail.com

nejste přihlášen

Vánoční burza

obrázek
nejste přihlášen

Těšíme se na Vás - neděle 25. 9. 2022

obrázek
nejste přihlášen

SRPDŠ pořádá...

obrázek

Mrkvomen, více informací naleznete v letáčku.

nejste přihlášen

Obnovení činnosti spolku

obrázek

Činnost Spolku rodičů a přátel školy je obnovena, postupně budou uvedeny další informace. Předsedkyní spolku je paní Kateřina Suchá. 

nejste přihlášen

Stanovy SRPDŠ

 

STANOVY

 

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ a MŠ v Libouchci, IČ0: 22869158, se sídlem ZŠ Libouchec, Libouchec 157. 403 35 Libouchec, je právnickou osobou – spolkem dle zákona č. 89/2012 Sb.(občanský zákoník), zapsaným ode dne 1. 1. 2014 v rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem . Dne 30. 5. 2016 byl schválen nový název spolku a schváleny jeho nové stanovy, odpovídající platné právní úpravě, následujícího znění:

 

Čl. I.

Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 

 1. Název spolku je Spolek rodičů a přátel dětí při ZŠ a MŠ Libouchec (dále jen spolek)

 2. Sídlem spolku je ZŠ a MŠ Libouchec, Libouchec 157, 403 35 Libouchec

 3. Spolek rodičů a přátel dětí při ZŠ a MŠ Libouchec je nezávislým spolkem občanů, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců žáků školy a dále přátel školy sdružených na základě dobrovolnosti a společného zájmu podle zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku.

   

Čl. II.

Cíle spolku

Cílem spolku je:

 • oboustranná spolupráce a prosazování zájmů rodičů a žáků pro zkvalitnění výuky
  a úspěšnou přípravu žáků pro studium a život

 • propagace školy na veřejnosti

 • přispívat na zkvalitnění vybavení a zařízení školy

 • pomoc při školních a mimoškolních aktivitách

 

Čl. III.

Organizace spolku

 

Členem spolku může být jen fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami a posláním spolku. Člen má právo aktivně se podílet na každé činnosti spolku, volit a být volen do řídícího orgánu sdružení, vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit jejich projednávání. Má za povinnost dodržovat ustanovení stanov.

 

Čl. IV.

Orgány sdružení

 

Orgány spolku jsou:

 • členská schůze

 • výbor a předseda sdružení

Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Schází se nejméně jednou ročně. Členskou schůzi svolává výbor spolku.

Členská schůze:

 • schvaluje stanovy spolku a jejich změny

 • rozhoduje o zániku spolku

 • volí výbor spolku

 • schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období

 

Výbor spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi.

Výbor spolku:

 • volí ze svého středu předsedu spolku

 • na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-lí o to člen spolku

 • připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti.

 

Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. Jedná jménem spolku. Předseda spolku řídí činnost výboru spolku.

 

V hospodářských věcech jedná jménem spolku samostatně také pokladník spolku.

Osoby oprávněné jednat jménem spolku mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

 

Čl. V.

Hospodaření spolku

 

Hospodaření je vázáno rozpočtem na příslušný školní rok a je dodržováno a upravováno na základě rozhodnutí výboru spolku.

Čl. VI.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Otázky, které nejsou upraveny těmito stanovami, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..

 2. Změny těchto stanov schvaluje Členská schůze spolku ve formě písemných číslovaných dodatků.

 3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 30. 5. 2016.

 

 

 

 

 

V Libouchci dne 30. 5. 2016 (předsedkyně spolku)

 

 

 

 

nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475 222 465, 608 527 384
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

Užitečné odkazy

» Fotogalerie MŠ
» Fotogalerie ZŠ

E-žákovská knížka

Přihlásit se