nejste přihlášen

Jednání školské rady

Dne 2. 12. 2019 se v základní škole konalo 1. jednání Školské rady v novém personálním obsazení, svolané ředitelkou školy. Předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Iva Machová. Školská rada projednala znění jednacího řádu.

nejste přihlášen

Členové školské rady pro následující tříleté období

Pro následující tříleté období jsou zvoleni noví zástupci do školské rady. Za pedagogické pracovníky školy je to Mgr. Iva Machová, za zákonné zástupce paní Kateřina Fedorjaková a za zřizovatele pan Jaroslav Zelený.

Všem novým členům gratulujeme ke zvolení.

za vedení školy Martina Vlachová

nejste přihlášen

Seznam kandidátů pro volby do školské rady za zákonné zástupce

 

 

Seznam kandidátů pro řádné volby do školské rady

ZŠ a MŠ Libouchec, p. o.

 

Kandidaturu za zákonné zástupce nezletilých žáků přijali:

 

  1. Ing. David Zeman
  1. Dagmar Vlastníková
  1. Kateřina Fedorjaková 

 

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční v pondělí 11. 11. 2019 
v 1. patře budovy základní školy od 16:00 do 17:30 hod (v době třídních schůzek) a budou probíhat v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem.

nejste přihlášen

Vyhlášení voleb do školské rady

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Libouchec, příspěvkové organizace v souladu s § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zajišťuje volby do školské rady.

V souladu s volebním řádem přípravný výbor oznamuje termín a místo konání voleb.

Volby zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční v pondělí 11. 11. 2019 v 1. patře budovy základní školy od 16:00 do 17:30 hod (v době třídních schůzek) a budou probíhat v souladu s Volebním řádem školské rady vydaným zřizovatelem.

Složení školské rady:

Školská rada má tři členy a své činnosti řídí § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Přípravný výbor vyzývá zákonné zástupce žáků, aby odevzdali návrhy na kandidáty z řad zákonných zástupců žáků. Kandidáty na členy školské rady se mohou stát zletilé osoby navržené kýmkoliv ze zákonných zástupců žáků školy, přičemž zákonný zástupce může za kandidáta navrhnout i sám sebe.

Členky volební komise:

Předsedkyně:       Mgr. Iva Machová       iva.machova@zsmslibouchec.eu

členky:                Štěpánka Strzepková   materinka@zsmslibouchec.eu

                          Veronika Mileretová    veronika.mileretova@zsmslibouchec.eu 

Návrhy na kandidáty lze volební komisi podávat nejpozději do 10. 10. 2019 emailem,   zasláním informace prostřednictvím elŽK, či osobně (o ústním oznámení bude učiněn zápis).

Způsob volby:

Nejprve navrhují zástupci nezletilých žáků a pedagogičtí pracovníci (dále jen oprávnění voliči) kandidáty na členství ve školské radě. Přímou tajnou volbou bude určeno pořadí kandidátů. S účastí v druhém kole musí kandidát na člena školské rady projevit písemný souhlas.

Na základě návrhů budou připraveny hlasovací lístky. Kandidáti budou uvedeni na společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí. U každého kandidáta se uvede jméno, příjmení a obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Seznam kandidátů bude zveřejněn dne 11. 10. 2019 na vývěsce školy a na webových stránkách školy. Z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců bude zvolen jeden s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.

Je na dohodě zákonných zástupců dítěte, který z nich bude u voleb žáka zastupovat. V případě, kdy se nedohodnou, je oprávněn hlasovat ten, který se k volbám dostaví jako první.

Volební komise o průběhu a výsledku voleb sepíše zápis v trojím vyhotovení, který podepíší všichni členové komise a tento zápis předá ředitelce školy, zřizovateli a stávajícímu předsedovi školské rady.

Zvolení kandidáti se stávají novými členy školské rady ukončením volebního období členů řádně zvolených v předcházejících volbách.

Nezvolí-li zákonní zástupci žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitelka školy.

 

 

V Libouchci 30. 9. 2019                                                  za přípravný výbor

                                                                                    Mgr. Iva Machová

nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475222465
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

E-žákovská knížka

Přihlásit se