nejste přihlášen

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. §§ 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zápis do 1.ročníku naší školy proběhne v pátek 5. 4. 2019 od 16:00 hodin v budově Základní školy Libouchec.
Náhradní termín, pokud se ze závažných důvodů nemůžete s vaším dítětem dostavit, bude stanoven po předchozí domluvě s ředitelkou školy.
K zápisu je nutné přinést:
* rodný list dítěte
* občanský průkaz zákonného zástupce - trvalé bydliště žáka
* v případě cizinců pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u členů EU)
Pokud si chcete připravit předem formuláře nutné k zápisu, na internetových stránkách školy je ke stažení dokument: Žádost o přijetí k povinné školní docházce
Ve školním roce 2019/2020 se bude v ZŠ a MŠ Libouchec otvírat jedna první třída s počtem do 28 žáků.
Výsledky zápisu budou oznámeny ve správním řízení do 30 dnů ode dne zápisu.
Základní informace o škole najdete na našich webových stránkách, v případě jakýchkoliv dotazů neváhejte využít uvedené kontakty.
Kritéria přijímání dětí k plnění povinné školní docházky v 1. třídě ZŠ a MŠ Libouchec, příspěvkové organizaci:
Plnění povinnosti školní docházky je stanoveno v ust. §§ 36, 37 a 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitelka základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona.
Pro přijetí dětí do první třídy základní školy ZŠ a MŠ Libouchec
se jako základní kritérium stanoví trvalé bydliště dítěte v obci Libouchec.
Důvodem stanovení tohoto základního kritéria je zákonná povinnost ředitelky tzv. spádové školy přijmout k základnímu vzdělávání přednostně děti s trvalým bydlištěm ve školském obvodu obce Libouchec.
Ředitelka základní školy ZŠ a MŠ Libouchec, stanovila následující doplňující kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí do 1. ročníku k plnění povinnosti školní docházky v případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí splňujících výše uvedené základní kritérium, překročí stanovenou kapacitu počtu žáků 1. třídy základní školy:
1. Děti, jejichž sourozenec navštěvuje ZŠ a MŠ Libouchec
2. Děti s odkladem povinné školní docházky dle Rozhodnutí vydaného ZŠ a MŠ Libouchec
V případě, že po uspokojení žádostí podle těchto kritérií zůstane 1. třída nenaplněna, lze přijmout dítě s odlišným trvalým bydlištěm a to v pořadí podle výše uvedených podmínek 1. a 2.

Poznámka: U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu. V dokladech musí být uvedeno bydliště v obci Libouchec.
nejste přihlášen

Žádost o odklad začátku povinné školní docházky pro šk. rok 2019/2020

Žádost o odklad začátku povinné školní docházky si můžete stáhnout a vytisknout v odkazu Dokumenty ke stažení - Dokumenty ZŠ
nejste přihlášen

Žádost o přijetí k základnímu školnímu vzdělávání pro šk. rok 2019/2020

Žádost o přijetí k základnímu školnímu vzdělávání si můžete stáhnout a vytisknout v odkazu Dokumenty ke stažení - Dokumenty ZŠ
nejste přihlášen

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2019/2020

Zápis do 1. ročníku základní školy bude v pátek 5. dubna 2019 od 16.00 hod v hlavní budově ZŠ a MŠ Libouchec, Libouchec 157, 403 35 Libouchec
nejste přihlášen

Kontakt

ZŠ a MŠ Libouchec, p.o.
Libouchec 157
40335  Libouchec

Telefon: 475222465
Email: skola@zsmslibouchec.eu

» podrobný kontakt

E-žákovská knížka

Přihlásit se